Corn Quality Inspection

VisionBank Machine Vision Software features in Corn Quality Inspection include: 

  • Multi-corn seed image segmentation 
  • Pre-processing operations 
  • Plaque pickling film, plaque counting and other functions 
  • For corn bug eye detection, corn blackhead detection, corn mildew detection, corn Damage detection, etc.
  • Enhance image information for higher detection accuracy
  • Distinguish the quality of corn using information such as corn appearance characteristics and color. 
Thanks for reading!
NỘI DUNG KHÁC

Xem thêm nhiều ứng dụng thành công khác

Xem thêm những khó khăn của các ứng dụng Machine Vision và cách các sản phẩm của chúng tôi khắc phục điều đó.

Về Trang Chủ

Tìm hiểu thêm về Techvico và các sản phẩm của chúng tôi.